NLM Digital Collections

Dubitantu[m] e[st] ap[u]d me freq[ue]nter [et] diu presstim post susceptu[m] sacerdotiu[m], si quis nocturno pollutus so[m]pnio a celebrando missam cessa[r]e debe[a]t