NLM Digital Collections

Instructie voor de barbiers jonghers, ende den ghemeynen simpelen man: leerende de maniere om wonden te genesen, salven, plaesteren, olien, wateren, en[d]e drancken te maken midsgaders veel schoon remedien tot alle ghebreken des lichaems, weest al geprobeert ende waerachtich bewonden : met een schoon tafele om alle dinck haest te vinden