Skip Navigation

Pedakiou Dioskoridou Anazarbeōs Peri hylēs iatrikēs logoi hex: eti peri iobolōn ... Nikandrou tou kolophōniou poiētou Thēriaka meta scholiōn : tou autou alexiphormaka : Epigramma eis Nikandrou (Volume 1)

Uniform Title(s):
De materia medica
Author(s):
Dioscorides Pedanius, of Anazarbos
Contributor(s):
Manuzio, Aldo, 1449 or 1450-1515, editor
Publication:
Venetiis : Apud Aldum, mense Julio 1499
Language(s):
Greek, Ancient (to 1453)
Format:
Text
Subject(s):
Materia Medica
Genre(s):
Incunabula
Copyright:
The National Library of Medicine believes this item to be in the public domain (More information)
NLM Unique ID:
2211031R (See catalog record)
Identifier:
2211031RX1
Pedakiou Dioskoridou Anazarbeōs Peri hylēs iatrikēs logoi hex: eti peri iobolōn ... Nikandrou tou kolophōniou poiētou Thēriaka meta scholiōn : tou autou alexiphormaka : Epigramma eis Nikandrou (Volume 1)
View Book | PDF | OCR

This volume is part of a multi-volume set.
View multi-volume set details
Uniform Title(s):
De materia medica
Author(s):
Dioscorides Pedanius, of Anazarbos
Contributor(s):
Manuzio, Aldo, 1449 or 1450-1515, editor
Publication:
Venetiis : Apud Aldum, mense Julio 1499
Language(s):
Greek, Ancient (to 1453)
Format:
Text
Subject(s):
Materia Medica
Genre(s):
Incunabula
Copyright:
The National Library of Medicine believes this item to be in the public domain (More information)
NLM Unique ID:
2211031R (See catalog record)
Identifier:
2211031RX1