NLM Digital Collections

Senchi ni okeru Sekijūjisha Kyūgohan: Nihon Sekijūjisha Sōkai kinen