NLM Digital Collections

Nihon Sekijūjisha ehagaki. Dai 2, Hakusaku Sano Tsunetami Kakka, Shishaku Ogyū Wataru Kakka, Danshaku Hanabusa Yoshimoto Kakka