NLM Digital Collections

Nihon Sekijūjisha Tokushi Kango Fujinkai Kyōto Shikai, Dai 10-kai Sōkai Kinen, Takashimaya Iida Gofukuten kinsei =: The Tenth Annual Meeting of the Kyoto Branch of the Voluntary Nurses Association, S. Iida, "Takashimaya"