NLM Digital Collections

Nichi-Ro sen'eki kyūgo kinen: kaku miyabi denka oyobi kaku kifujin no hōtaimaki : yobi byōin ni okeru kyūgohan no kinmu