NLM Digital Collections

Senchi byōin ni okeru Nihon Sekijūjisha Kyūgohan no katsudō