NLM Digital Collections

Hira yubi no mutsu yubi no zu: batōreki no zu