U.S. Department of Health & Human Services

NLM Digital Collections

Hira yubi no mutsu yubi no zu: batōreki no zu