NLM Digital Collections

Rokkotsu no zu, kai rokkotsu ken shinpai no zu