NLM Digital Collections

[Gong gong wei sheng huan deng pian, 1950s-1970s]