NLM Digital Collections

Ren ren dong shou da lao shu, tiao zao shi zi chou chong yao xiao mie, cang ying wen zi gan kuai pu sha, yu fang huo luan shu yi chuan ran bing, xi jun jiu kao hai chong dang mei jie, xiao mie hai chong jiu shi da mei di