NLM Digital Collections

Yu fang nüe ji, bao hu jian kang