NLM Digital Collections

Yu fang tian hua, kuai zhong niu dou