NLM Digital Collections

Zuo hao chu fang he shi tang de wei sheng (san)