NLM Digital Collections

[Yi ding yao xiao mie xue xi chong bing (er)]