NLM Digital Collections

Ren ren chong dou, yu fang tian hua