NLM Digital Collections

Wo bu tu mo qiang bi, bu nong zang gong gong de dong xi, guo pi zhi xie bu sui di pao qi