NLM Digital Collections

Mei tian zao wan yao shua ya, fan qian bian hou yao xi shou