NLM Digital Collections

Zao shui zao qi jing shen hao, duan lian shen ti bao jian kang