U.S. Department of Health & Human Services

NLM Digital Collections

Chu qi de fei jie he bing ren, da dou mei you xian zhu zheng zhuang; ru guo bing qing man man jia zhong, bing ren jiu jian jian gan jue dao bu shu fu le. Qi xian ke neng zhi jue de pi juan, wei kou bu hao, huo you ke sou duo tan, hou lai ke neng you fa re, ge xue deng zheng zhuang fa sheng