NLM Digital Collections

Sui di tu tan bu jin chuan ran jie he bing, hai ke yi chuan ran qi ta ji xing chuan ran bing