NLM Digital Collections

Fei jie he bing ren de jia shu tong bing ren jing chang jie chu, zai wei sheng fang mian, ru guo shu hu da yi, rong yi bei chuan ran