NLM Digital Collections

Yu fang fei jie he bing: zen yang chuan ran, zen yang yu fang