U.S. Department of Health & Human Services

NLM Digital Collections

Kung bilang ng anak ay tama na, puwede nang magpatali, 'di ba?